ಆಕರ

Resources

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಹಂತಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ನಾಲ್ಕು ದಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿ ಅರಳಿ ಹೂವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ದಳಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು

ಕಲಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ಸರಳ, ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿ; ಸೂತ್ರಿತವಾಗಿ ಕಠೋರವಾಗಿ ಇರದಿರಲಿ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಲಿ. ಗುರಿ ಸಾಧನೀಯವಾಗಿರಲಿ.

ಅ. ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Logistics)