ವರ್ಣ ಮತ್ತು ನೆಲೆತಿಳಿವು ಆಧಾರಿತ, OhOk! ಮತ್ತು OpOk! ನಿಯಮಗಳ ನಿದರ್ಶಕ
 ಲಿಪಿ 
  
ಊಹಿತ ಸ್ವರ
  
OhOk!
   
 Help 
  
ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ...
ಕಂನುಡಿ ಕೀ -ಮಣೆ
Kannudi-KeyBoard-Black.png