ವರ್ಣ ಮತ್ತು ನೆಲೆತಿಳಿವು ಆಧಾರಿತ, OhOk! ಮತ್ತು OpOk! ನಿಯಮಗಳ ನಿದರ್ಶಕ
 ಲಿಪಿ 
ಊಹಿತ ಸ್ವರ
OhOk!
 Help 


ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ...
ಕಂನುಡಿ ಕೀ -ಮಣೆ
Kannudi-KeyBoard-Black.png