ಅ ಆ ಇ ಈ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ - ಕೆಸಿಎಗೆ ಶುಭ ಹೇಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಯಾಚೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೆಸಿಎಗೆ, ಅಭಿನಂದನೆ - ಶುಭಾಶಯ
 

ಅರ್ವೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ

 ಇರ್‍ವಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ನೀವು ಸೇರಿದ್ದಾಯಿತಾ ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ.